شرکت سهامی عدالت شماره ۲ تهران اعلام نموده وارثین کارکنان فوت شده آجا (بازنشسته،خانواده) که تاکنون نسبت به تعیین تکلیف سهام عدالت خود اقدام ننموده اند، جهت تعیین وضعیت سهام متوفی با شماره های ۸۸۵۲۸۴۵۰-۰۲۱ و ۸۸۷۶۴۳۴۵-۰۲۱ و ۸۸۵۲۸۹۳۵-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.