به برکت حضور امیر فرماندهی محترم کل آجا در کانون ، زمینی به مساحت ۲۴۰۰ متر مربع با کاربری اداری در عرصه شهرک وحدت سنندج از طریق بتاجا در مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۲ به کانون واگذار گردیده است تا در آتیه نزدیک و با تهیه طرحهای مناسب و منطبق با پیشرفتهای روز، مجتمع اداری – رفاهی همراه با ملزومات مورد نیاز احداث گردد.