برابر اطلاع واصله، شرکت حکمت طلایی با انتشار تصاویر تبلیغاتی در فضای مجازی اقدام به تبلیغ برای شاغلین و بازنشستگان نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت برای خدماتی همچون وام خرید کالا و … نموده است. شرکت مذکور مورد تائید ساتا و کانون بازنشستگان آجا نمی باشد و توصیه می گردد عزیزان پیشکسوت به این شرکت ها ورود ننمایند.