با حمایت بی دریغ وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تحقق تحقق پرداخت یک درصد سهم دولت در حق بیمه عمر و حوادث اعضای وابسته، میانگین غرامت فوت اعضای وابسته به ۱۲۵ میلیون تومان رسید.

به استناد نامه شماره ۷۲۸ /۱۲ /۹۹ /۴۸۵۰ تاریخ ۱۰/ ۰۹/ ۹۹ صادره از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح میانگین غرامت فوت اعضای وابسته که از سوی صندوق بیمه و در چارچوب قانون بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح پرداخت می شود و در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۲۸ میلیون تومان بود، با پیگیری های انجام گرفته و تحقق پرداخت یک درصد سهم دولت، از ابتدای سال جاری به ۸۸ میلیون تومان رسید.

گفتنی است علاوه بر افزایش ذکر شده که در ابتدای سال حاصل گردید، مجددا در مهر ماه سال جاری نیز در اجرای متناسب سازی حقوق اعضای وابسته، میزان غرامت فوت وابستگان به تناسب افزایش یافته و در مجموع با دو موضوع فوق، میانگین غرامت فوت وابستگان از ۲۸ میلیون تومان سال ۱۳۹۸ و مبلغ ۸۸ میلیون تومان در نیمه اول سال ۱۳۹۹، به حدود ۱۲۵ میلیون تومان برای فوت شدگان در نیمه دوم سال جاری رسیده است.

گفتنی است حق بیمه عمر و حوادث اعضای وابسته علاوه بر نیم درصد سهم فرد، شامل یک درصد سهم دولت می باشد که برای اولین بار در بودجه سال ۱۳۹۹ با حمایت بی دریغ وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین گردیده است.