پیشکسوتان آینه تمام نمای جوانان هستند

از آنجا که پیشکسوتان گلهای باغ زندگی هستند، بجاست از این عزیزان و فرهیختگان که در حقیقت گنجینه ای ارزشمند و الگویی مناسب برای نسل جوان و رو به رشد جامعه هستند، به خوبی مراقبت و نگهداری کنیم و از اندوخته ها و تجاربشان که بهای آن را به نقد جوانی خریده اند، حداکثر استفاده را ببریم و همواره عزت و احترام برایشان قایل شویم. این وظیفه انسانی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که خداوند به پیامبرش خطاب می کند:

به پیشکسوتان خود که به کهولت و سالخوردگی رسیده اند احترام بگذارید و زینهار کلمه ای که رنجش آنها را در پی داشته باشد نگویید و کمترین آزار به آنها نرسانید و با آنان با اکرام و احترام سخن بگویید.

این عزیزان که همگان آنها را به عنوان منبع فکر و اندیشه و صاحب نظر در بسیاری از امور زندگی می دانند و مورد مشـورت قـرار می دهند، در حقیـقـت همچون تـاریخ مدون و متحرکـی هستـند که بـرای جامعه فکر و اندیشه تولید می کنند و در حل مشکلات صاحبنظر هستند.