امیر ریاست محترم کانون، در حکمی امیر سرتیپ ۲ ب مسعود باقری را به سمت معاون مهندسی کانون منصوب نمودند.

امیر سرتیپ ۲ ب مسعود باقری از افسران موفق نیروی زمینی بودند که در مشاغل فرماندهی مهندسی و معاونت مهندسی نزاجا انجام وظیفه نموده اند.