از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ جناب سرهنگ بازنشسته عباداله امینی به سمت معاون امور مالی و حسابداری کانون بازنشستگان آجا منصوب گردیدند.

نامبرده از افسران  شایسته و با تجربه نزاجا بوده و مشاغلی چون رئیس کنترولر لشگر ۸۱ زرهی ، رئیس دارائی تعمیر و نگهداری نزاجا و رئیس دارایی لجستیک نزاجا را در پرونده درخشان خود دارند .