امیر سرتیپ ۲ بازنشسته محمدصادق یوسف نیا از مورخه ۹۷/۸/۱۲ به عنوان معاون طرح و برنامه و بودجه کانون منصوب گردید.

ایشان از رزمندگان دوران دفاع مقدس و دارای مسئولیت هایی از جمله معاونت طرح و برنامه و بودجه نهاجا، ریاست کمیته تحقیق دفتر مطالعات نهاجا، مدیر طرح و برنامه ریزی اداره پنجم آجا و … داشته اند.