بسمه تعالی

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه در کانون مرکز برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، ریاست محترم کانون گزارش مختصری از اقدامات انجام شده به خصوص همسان سازی حقوق پیشکسوتان، مساعدت های امیر فرماندهی محترم کل آجا، اقدامات اساسی در رابطه با ارتقاء معیشت و منزلت پیشکسوتان به سمع و نظر حاضرین رساندند.

سپس هیئت مدیره کانون با حضور قائم مقام امیر ایرانمهر بر اساس دستور جلسه تعیین شده وارد بررسی و بحث و تبادل نظر گردید . جلسه تا ساعت ۱۸:۰۰ روز مذکور ادامه دارد.