قابل توجه پیشکسوتان محترم

با پیگیری بعمل آمده از مبادی مربوطه به حول و قوه الهی در اجرای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در بهمن و اسفند ماه سال جاری ترمیم حقوق پیشکسوتان انجام خواهد شد.