پیشکسوتان و خوانندگان عزیز:

باعنایت به اینکه نشریه هر سازمانی بیانگر ماهیت، اهداف و خط مشی آن سازمان بوده و درصدد بیان اصول، روند و گذشته، حال و آینده و تدابیر مسئولین آن سازمان می باشد. لذا با بررسی صاحبان نشریه کانون ارتش جمهوری اسلامی ایران که با نام «تلاش» منتشر می گردید، پیشکسوتان، قهرمانان و ایثارگران پرافتخار ارتش ج.ا.ا می باشند که همواره حامی نظام مقدس جمهوری اسلامی از بدو تشکیل؛ حمایت از انقلاب مردمی و دفاع از کیان اسلامی در هشت سال دفاع مقدس و تقدیم شهدا ، جانبازان ، آزادگان سربلند در راه بارور نمودن این انقلاب نمودند بمنظور هماهنگی نام این نشریه با تمامیت اهداف ارتش ج.ا.ا و پیشکسوتان تصمیم بر این گردید که نام مناسب و در شأن این جمعیت عظیم و ایثارگر انتخاب گردد که در نهایت نام « شایستگان » بجای « تلاش » تعیین و شماره ۱۶۵ این نشریه با نام جدید چاپ و منتشر گردید.

جلد ۱

امید است که تلاش مسئولین نشریه در راستای معنی و مفهوم نام جدید آن توان ارائه اهداف مسئولین و صاحبان نشریه را فراهم سازد.