کانون بازنشستگان ارتش در نظر دارد با همکاری سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و در راستای آشنایی با کارآفرینی و اشتغال بازنشستگان نیروهای مسلح و فرزندان آنان، جشنوراه کوکباز (کسب و کار بازنشستگان) را با برپایی نمایشگاهی در سال جاری اجرا نماید. لذا از بازنشستگان و پیشکسوتان کارآفرین با سابقه درخواست می شود در سراسر کشور جهت شرکت در این جشنواره  به کانون مربوطه مراجعه و ثبت نام نمایند.