امیر سرتیپ دوم ستاد محمد حسینی ریاست محترم اداره مهندسی آجا در روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ در کانون آجا حضور به هم رساندند.
در این دیدار ریاست محترم کانون امیر سرتیپ دوم علی محبی راد ضمن تشکر از حضور ریاست محترم اداره مهندسی و هیئت همراه پیرامون اقدامات صورت پذیرفته در رابطه با واگذاری اراضی و مسائل مرتبط با حوزه مهندسی کانون مذاکره نمودند.