امیر ریاسـت محترم کانون بازنشـستگان آجا به اتفاق رؤسای کانون های نیروهای مسلح در تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰ با رئیس ساتا پیرامون ارتقاء وضعیت معیشت و منزلت پیشکسوتان محـترم و همچنین پیگیری لازم در مورد نحـوه اجرای قانون همسان سازی از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر لوایح مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری و اقداماتی را که ساتا می بایستی برای بازنشستگان انجام دهد بحث و تبادل نظر نموده و مقرر گردید پیگیری های لازم از طریق سازمان مذکور تا حصول نتیجه بعمل آید.