بازنشستگان و مستمری بگیران گرامی:

برای مشاهدۀ  وضعیت استراحتگاه ها ، پس از معرفی خود و ورود به بخش اعضاء از گزینه خدمات —–> مسافرت استفاده نمایید .

برای  رزرو هتل شایستگان مشهد و استراحتگاه چلندر نوشهر، پس از معرفی خود و ورود به بخش اعضاء از گزینه  خدمات —–>دریافت استراحتگاه استفاده نمایید.