«دفاع از حقوق بازنشستگان»
در راستای دفاع از حقوق بحق بازنشستگان و اجرای دائمی شدن قانون همسانسازی، مراتب طی نامه ای مشروح به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین تعدادی از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران گزارش گردید.
لازم به ذکر است متن نامه در سایت کانون جهت آگاهی همه پیشکسوتان عزیز ارائه خواهد شد.