در هفته گذشته امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفتر رابطین کانون اجا حاضر و ضمن بازدید از دفتر ، از عملکرد آقایان اردشیری و رفعتی در رسیدگی به امور بیماران بازنشسته که به این بیمارستان مراجعه کرده بودند تشکر وقدردانی نمودند. ضمناً ایشان به همراه رابطین از بخش های مختلف بیمارستان بازدید و با چندتن از بیماران صحبت کردند. فرمانده محترم نیروی دریایی از عملکرد رابطین و خدمات رسانی به کلیه بیماران نیروهای مسلح بستری که با طرح رییس کانون اجا امیر سرتیپ علی محبی راد و همکارانشان انجام می پذیرد تقدیر و تشکر نمودند.

شایان ذکر است درحال حاضر دفتر رابطین در این بیمارستان و بیمارستان امام رضا(ع) فعال و در هفته آینده در بیمارستان بعثت نیز افتتاح خواهد شد.