در روز سه شنبه مورخه ۹۹/۵/۲۸ ریاست محترم مجمع، امیر محبی راد با اعضاء مجع تهران دیدار نمودند. در این دیدار، ابتدا ریاست محترم مجمع شرح مختصری از اهم اقدامات انجام شده در رابطه با خدمات رفاهی بویژه همسان سازی بیان فرموده، سپس امیر انصاری را که به تازگی به ریاست کانون تهران منصوب گردیده بودند معرفی و در پایان به سوالات اعضاء مجمع تهران پاسخ و اعضاء مجمع تهران هم از تلاش و کوشش امیر محبی راد در به ثمر رسیدن همسان سازی حقوق بازنشستگان ارجمند قدردانی و تشکر نمودند.