در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ قائم مقام محترم کانون ب آجا، امیر ضرغام ایرانمهر به همراهی امیر جانشین معاونت نیروی انسانی آجا و تنی چند از کارکنان اداره بازنشستگان آجا از امیر سرتیپ ۲ بازنشسته یوسف مدیری جمعی نهاجا دیدار کردند که مورد استقبال و تشکر امیر یادشده قرار گرفت.