روز شنبه مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۱ امیر سرتیپ بنی طرفی مدیر عامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در کانون بازنشستگان ارتش با ریاست محترم کانون امیر سرتیپ محبی راد دیدار و ملاقات نمودند. در این دیدار که برخی مسئولین کانون نیز حضور داشتند در مورد موارد مشترک و همکاری متقابل توافقاتی به عمل آمد که انتظار میرود در جهت توسعه عملکرد کانون مؤثر و مفید واقع گردد.

IMG_7029