مجموعه مقالات امیر ریاست محترم کانون در نشریه شایستگان

سرمقاله نشریه ۱۷۰
خرداد ۹۸

جلد۱

سرمقاله نشریه ۱۶۹
اردیبهشت ۹۸

جلد۱

سرمقاله نشریه ۱۶۸
اسفند ۹۷

جلد ۱