فیش حقوقی مهرماه ۹۹ با افزایش حقوق های جدید هم اکنون در سایت سابا قابل رؤیت می باشد. با مراجعه به سایت مذکور به آدرس https://saba.esata.ir:7091 از آخرین دریافتی خود مطلع شوید.