۱متن مکاتبه ریاست کانون با اقای قالیباف

IMG_20211207_124947_609