با شرکت بیش از ۲۵۰ نفر از پیشکسوتان منتخب رشته های ورزشی جهانی، آسیایی و کشوری با حضور امیر مجدآرا ریاست فدراسیون ورزش های همگانی، امیر فولادی ریاست تربیت بدنی آجا و امیر سرتیپ علی محبی راد ریاست کانون بازنشستگان تشکیل و ضمن انجام برنامه های ورزشی هنری جوایز برندگان مسابقات و لوح تقدیر و انتصاب تعدادی از هیئت های ورزشی آجا اهدا گردید. در پایان ریاست کانون ضمن بیان فعالیت های اخیر به حمایت و مساعدت بی دریغ امیر ف محترم کل ارتش و پشتیبانی از کانون اشاره نموده و به عنوان نمونه به پرداخت پاداش پایان خدمت بیش از ۷۰۰۰ نفر از بازنشستگان اشاره نمودند.