«مکاتبه با ریاست محترم جمهوری»ریاست کانون بازنشستگان آجا در ادامه اقدامات قانونی و اثرگذار قبلی خود (که منجر به اجرایی شدن همسان سازی حقوق ها گردید). و به منظور حصول اطمینان از دائمی شدن قانون همسان سازی و افزایش حقوق سال آتی با در نظر گرفتن تورم افسارگسیخته دومین نامه ی کانون را خطاب به ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی صادر نمودند.
در این نامه با یادآوری حقوق قانونی پیشکسوتان ارتش و مشکلات معیشتی این کهن سربازان وفادار و همچنین نگرانی های موجود از برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسانه، از مقام محترم ریاست جمهوری درخواست گردیده تا به مسئله افزایش دریافتی بازنشستگان ارتش به صورتی ویژه پرداخته شود.
*متن کامل نامه یادشده، پس از اعلام وصول توسط دفتر ریاست جمهوری و دریافت پاسخ، به اطلاع اعضا محترم خواهد رسید.