اخیرا دولت لایحه برنامه توسعه هفتم را تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است که در کمال حیرت و ناباوری مشاهده می‌گردد هیچگونه اراده ای برای تامین معیشت بازنشستگان در آن دیده نشده است،بنابراین رئیس کانون بازنشستگان در دفاع از حق این عزیزان نامه‌ای را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال نموده اند.

Untitled1

Untitled