جلسه با حضور هموندان زیر تشکیل گردید:

جناب سرهنگ بهزادنیا، سردار کارگر، آقای سعادتی، آقای ایرانی زاده، آقای محمدی، آقای خوشبختیان و آقای هاشمی مشاور رئیس کانون سپاه و همچنین مسئولین فاوای کانونها برگزار گردید.

جلسه با سخنان جناب سرهنگ بهزادنیا شروع و پس از ارائه اخبار توسط مسئولین کانونها، دبیر محترم شورای عالی کانونها سردار کارگر، مطالبی را ارائه نمودند. در مورد اجرای طرح همسان سازی ، فعالیت های سابا و ساتا و جلسات هماهنگی با نمایندگان محترم مجلس و کمیته های مختلف مجلس باستحضار حضار رسید و در پایان مسئول فاوای سابا در رابطه با سامانه سابا مطالبی را بیان فرمودند و مقرر شد کانونها به این سامانه متصل گردند.

امیر سرتیپ ب علی محبی راد رئیس کانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در جلسه حاضر و ضمن عرض خیرمقدم مطالبی را در راستای وحدت کانونهای نیروهای مسلح بیان فرمودند و در ساعت ۱۱ جلسه با نتایج مفید و مؤثر به پایان رسید.