اخیرا برخی افراد با هدف سوء استفاده و نشر مطالبی در خصوص سهام کانون با جعل عنوان در فضای مجازی چنین وانمود کرده اند که از طریق کانون با افرادی تماس حاصل شده و از آنها دعوت به دریافت سهام نموده اند.

ضمن اعلام اینکه کانون برابر اساسنامه موجود غیر تجاری و غیر سهامی میباشد، این اخبار از اساس کذب بوده و هیچ گونه تماسی از طرف کانون با اشخاص برقرار نشده است.
از اعضاء محترم تقاضا میگردد اخبار رسمی کانون را از طریق سایت و کانالها و نشریه کانون بازنشستگان آجا پیگیری فرمایند.

کانون بازنشستگان آجا