متن نامه بشرح زیر می باشد:

 

Microsoft Word - ???? ???? ????? ?????.docxMicrosoft Word - ???? ???? ????? ?????.docx