­

“عید سعید قربان مبارک باد “

۲۹ تیر, ۱۴۰۰|

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹

۲۹ تیر, ۱۴۰۰|

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون تهران و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون تهران و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون تبریز و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون تبریز و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون مشهد و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون مشهد و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون کرمان و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون کرمان و شهرهای تابعه

 اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون اصفهان و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون اصفهان و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون شیراز و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون شیراز و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون کرمانشاه و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون کرمانشاه و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون ساری و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون ساری و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون اراک و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون اراک و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون یزد و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون یزد و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون اهواز و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون اهواز و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون اردبیل و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون اردبیل و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون ارومیه و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون ارومیه و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون ایلام و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون ایلام و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون بجنورد و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون بجنورد و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون بندر بوشهر و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون بندر بوشهر و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون بندرعباس و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون بندر عباس و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون بیرجند و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون بیرجند و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون خرم آباد و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون خرم آبادو شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون رشت و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون رشت و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون زاهدان و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون زاهدان و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون زنجان و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون زنجان و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون سمنان و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون سمنان و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون سنندج و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون سنندج و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون شهرکرد و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون شهرکرد و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون قزوین و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون قزوین و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون قم و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون قم و شهرهای تابعه

 اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون کرج و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون کرج و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون گرگان و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون گرگان و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون همدان و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون همدان و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون یاسوج و شهرهای تابعه

 کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون یاسوج و شهرهای تابعه

اسامی بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت کننده وام ودیعه مسکن در سال های ۹۸ و ۹۹ کانون اهواز و شهرهای تابعه

کلیک نمایید⇐ ودیعه ۹۸ و ۹۹ کانون اهواز و شهرهای تابعه

“متن نامه دفاع از حقوق بحق بازنشستگان و اجرای دائمی شدن قانون همسانسازی به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی”

۲۶ تیر, ۱۴۰۰|

از: کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران

به : جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

موضوع: دائمی شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان

 سلام‌علیکم، با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

 ۱- همانگونه که استحضار دارند، موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان پس از یک دهه پرفراز و نشیب، با پی‌گیری‌های فراوانِ مسئولانی متعهد و دور اندیش همچون جنابعالی ، طی سال گذشته و بویژه در سال جاری به انجام رسید.

۲- البته برهمگان روشن است که چنانچه قانون مصوب مدیریت خدمات کشوری از ابتدا به درستی اجرا می‌گردید، اکنون نه نیازی به قانون همسان‌سازی، و نه این حجم از پی‌گیری و نگرانی‌های مرتبط بود. لیکن در حال حاضر، شرایط به گونه‌ای رقم خورده تا صاحبان یک حق قانونی، برای دستیابی به حقوقشان (در نظامی مبتنی بر عدالت اسلامی) ، باید این چنین آشفتگی را تحمل نموده و بار سنگین برخی منت‌گذاری‌های غیرمنصفانه را بردوش کشند .

۳- به یقین شما که خود رزمنده‌ای با سابقه و پیشکسوتی پر تجربه هستید. به خوبی واقفید که نیروهای مسلح کشورمان، بالاخص پیشکسوتان این عرصه ، چه جانفشانی‌ها و چه ایثارگری‌هایی از خود به یادگار نهاده و در قیاس با غالب کارکنان دیگر وزارتخانه‌ها و سازمانها چه میزان دریافتی داشته‌اند که هیچگاه نیز لب به شکایت نگشودند … پیشکسوتانی که سالها با وعده‌های تکراری، صبوری پیشه ساخته و با افزایش مختصری حقوق در سال جاری به عنوان همسان‌سازی (که در مواجهه با تورم لجام گسیخته، عملاً تاثیر چندانی در معیشت شان نداشته) نجیبانه، رضایت و خرسندی خود را به همه مسئولان اعلام داشتند .

۴- اما در کمال تأسف و ناباوری، اخیراً از مجلس انقلابی، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که عده‌ای قصد آن دارند عملکردِ مثبت (و البته دیرهنگامِ) دولت دوازدهم که آرامشی نسبی را بر جامعه بازنشستگان به ارمغان آورده بود، در معرکه سیاست‌ورزی و جناح بندی‌های مذموم، به مسلخ برده و به قیمت قربانی کردن معیشت صدها هزار خانواده قانونمدار ، پرهیزکار و ایثارگر ، بانگ پیروزی سردهند!!

۵- تلخ‌ترین قسمت این ماجرا، آن است که این عده‌یِ اندک و پرهیاهو با دستاویز قراردادن مشکلات کشور و کمبود بودجه در بخش‌های دیگر، در تقابل با دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، از تمام ابزارهای سیاسی و برخی جراید همسوی خود (که حقوق دریافتی برخی مسئولان این جراید از ارشدترین پیشکسوت ارتش نیز بالاتر می باشد) با چشم پوشی به انبوهی از سؤ مدیریت‌ها و بی‌عدالتی در حقوق‌های دریافتی و تصمیمات غلط در سطح کلان کشور که موجبات این کسری‌های بودجه و تورم شده‌ است می‌خواهند به یکباره مسئولیت همه این مشکلات را متوجه بودجه در نظر گرفته شده برای همسان‌سازی حقوق‌ بازنشستگان ساخته و بی‌گناهانی را مجازات نمایند که دست برقضا سالها مأموریت و وظیفه خود را به نحو احسن و با ایثارگری به پایان رسانده و تمام آحاد کشور، مدیون و مرهون جانفشانی‌ آنان هستند.

۶- اینجانب به نمایندگی از ۳۵۰۰۰۰ پیشکسوت ارتش‌ج.ا.ا و یک میلیون نفر خانواده‌های ایشان، ضمن ابراز ناخرسندی و اعلام نگرانی گسترده پیشکسوتان از اینگونه اقدامات ناموجه که اعتماد شریف‌ترین افراد جامعه و خانواده‌های آنان را مورد هدف قرار داده است، از محضر آن همسنگر ارجمند استدعا دارد اجازه نفرمایند پیشکسوتان جهاد و شهادت، برخلاف توصیه و سفارش صریح معمار کبیر انقلاب حضرت امام‌خمینی (ره)، در پیچ و خم زندگی به دست فراموشی سپرده شوند… و تمهیدی بکار گیرند تا با تصویب فوری و قاطعِ دائمی شدن قانون همسان سازی حقوق‌ها، آبی بر این آتش افروخته شده توسط برخی عزیزان که از عواقب غیر قابل کنترل اظهاراتشان غافل بوده (و برابر شواهد و گزارشات واصله اعتراضات گسترده‌ای در حال شکل‌ گرفتن است ) ریخته شود (ان شاء الله)

 و من الله التوفیق

رئیس کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا

 سرتیپ ۲ ستاد علی محبی راد

«دفاع از حقوق بازنشستگان»

۲۳ تیر, ۱۴۰۰|

«دفاع از حقوق بازنشستگان»
در راستای دفاع از حقوق بحق بازنشستگان و اجرای دائمی شدن قانون همسانسازی، مراتب طی نامه ای مشروح به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین تعدادی از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران گزارش گردید.
لازم به ذکر است متن نامه در سایت کانون جهت آگاهی همه پیشکسوتان عزیز ارائه خواهد شد.

دیدار ریاست کانون بازنشستگان با ریاست سابق کانون

۲۰ تیر, ۱۴۰۰|

به مناسبت آغاز چهارمین سال مدیریت جدید کانون، امیر سرتیپ اسدالله حیدری (ریاست سابق کانون) در مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ به منظور دیدار امیر سرتیپ علی محبی راد در دفتر ایشان حضور بهم رسانده و پس از آگاهی از اقدامات و بازدید از اماکن، دفاتر و تالارهای بازسازی شده، ضمن ابراز رضایت و خرسندی از تلاش ها و زحمات صورت گرفته، برای ریاست کانون و کارکنان آرزوی موفقیت نمودند.

“دستور فرمانده کل ارتش برای تسریع در امدادرسانی به مردم استان سیستان و بلوچستان”

۱۵ تیر, ۱۴۰۰|

امیر سرلشگر موسوی با صدور دستور به امیر سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی و فرمانده میدانی مبارزه با کرونا در ارتش، ضرورت حضور گسترده تر و تسریع در امدادرسانی به مردم سیستان و بلوچستان را ابلاغ کرد.

IMG_20210706_175745

«افتتاحیه سرای فرهنگی و ورزشی در کانون کرج»

۱۵ تیر, ۱۴۰۰|

کانون بازنشستگان کرج در راستای ارتقاء روحیه و ایجاد نشاط و پر نمودن اوقات فراغت پیشکسوتان اقدام به ایجاد سرای فرهنگی و ورزشی با تجهیزات لازم را نموده که مورد توجه و استقبال اعضا محترم قرار گرفته است. در این راستا ریاست محترم کانون بازنشستگان اجا ( امیر سرتیپ علی محبی راد) در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ ضمن حضور در جمع پیشکسوتان ، پیرامون تشریف فرمایی امیر ف محترم کل آجا به کانون بازنشستگان و تاثیر این حضور پربرکت در ارتقاء معیشت و جایگاه پیشکسوتان، سخنان مبسوطی ایراد نمودند و کلیپ مربوطه جهت آگاهی حاضرین پخش گردید.
در پایان جلسه ، سرای پیشکسوتان توسط امیر ریاست محترم کانون آجا و با حضور صمیمی ورزشکاران پیشکسوت شهرستان کرج افتتاح گردید.

IMG-20210706-WA0001IMG-20210706-WA0000IMG-20210706-WA0002

گزارش خیرمقدم رئیس کانون بازنشستگان آجا در جلسه شورای هماهنگی و هم افزایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

۶ تیر, ۱۴۰۰|

فیلم تشریف فرمائی فرماندهی محترم کل آجا در کانون بازنشستگان ارتش مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

۶ تیر, ۱۴۰۰|

انتخاب رئیس مجمع کانون

۶ تیر, ۱۴۰۰|

انتخاب رئیس مجمع کانون

وفق تبصره ۴ ماده ۱۶ اساسنامه مصوب ۱۳۹۹/۱/۲۷ ستاد کل نیروهای مسلح که اشعار میدارد:

” رئیس مجمع برای یک دوره یکساله با رای اکثریت انتخاب شده و با حکم فرمانده کل آجا منصوب میشود”

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در ادامه جلسه مجمع، انتخاب رئیس مجمع مطابق قوانین و مقررات مجمع برگزار و در نتیجه امیر سرتیپ ۲ بازنشسته احمد اطلاقی با کسب حداکثر آرا بعنوان رئیس مجمع به مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاءمجمع کانون ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای ایشان از تلاش ها و زحمات جهادی و شایسته امیر سرتیپ علی محبی راد ( رئیس اسبق مجمع) در مدت تصدی، تشکر و قدردانی نموده و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیتروزافزون نمودند.

۰۰۰۱۶٫۰۰_۲۲_۰۳_۰۶٫Still005 ۰۰۰۱۶٫۰۰_۲۱_۱۰_۱۸٫Still003 ch ۰۰۰۱۶٫۰۰_۲۲_۴۵_۱۲٫Still006 ch