تجلیل از ورزشکاران پیشکسوت  ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

دیدار از هیأت معارف جنگ سپهبد شهید صیاد شیرازی ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

تشریف فرمائی فرمانده کل آجا به مجموعه فرهنگی و رفاهی چلندر کانون آجا

عکس های اردوگاه کانون بازنشستگان اجا (چلندر)