تشریف فرمائی فرمانده کل آجا به مجموعه فرهنگی و رفاهی چلندر کانون آجا

عکس های اردوگاه کانون بازنشستگان اجا (چلندر)