عکس های اردوگاه کانون بازنشستگان اجا (چلندر)

یازدهمین جلسه مجمع کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا – ۱۳۹۵/۱۲/۱۸