انتخابات مجمع کانون در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ در سراسر کشور برگزار گردید. اولین جلسه اعضاء محترم مجمع تشکیل و اعضاء محترم هیئت مدیره را بشرح زیر انتخاب که در حال حاضر مشغول فعالیت می باشند. برای همه عزیزان سلامتی و موفقیت آرزومندیم.

رئیس کانون بازنشستگان اجا

صورت اسامی رئیس و  اعضاء هیئت مدیره

صورت اسامی اعضاء علی البدل هیئت مدیره

صورت اسامی بازرسان قانونی کانون

صورت اسامی رئیس و اعضاء مجمع کانون

دبیر مجمع و هیئت مدیره